Gedragsregels

Vooraf
Stichting Lichen Sclerosus staat voor goede omgangsvormen. Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen hierbij centrale begrippen. Deze vormen de basis voor de gedragscode, die binnen Stichting Lichen Sclerosus wordt gehanteerd.

Artikel 1 Definities
Onder seksuele intimidatie wordt verstaan:
ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal, of fysiek gedrag waarbij tevens sprake is van één van de volgende punten:
- onderwerping aan dergelijk gedrag wordt, hetzij expliciet, hetzij impliciet, gehanteerd als voorwaarde voor de tewerkstelling van een persoon;
- onderwerping aan of afwijzing van dergelijk gedrag door een persoon wordt gebruikt als basis voor beslissingen die het werk van deze persoon raken;
- dergelijk gedrag heeft het doel de werkprestaties van een persoon aan te tasten en/of een intimiderende, vijandige of onaangename werkomgeving te creëren, dan wel heeft tot gevolg dat de werkprestaties van een persoon worden aangetast en/of een intimiderende, vijandige of onaangename werkomgeving wordt gecreëerd

Onder agressie worden verstaan:
voorvallen waarbij een persoon psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van de arbeid. Hieronder valt ook pesten.
Onder discriminatie wordt verstaan:
elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die tot doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven wordt tenietgedaan of aangetast.
Levensbeschouwing wordt gedefinieerd als:
een min of meer samenhangend stelsel van waarden, normen en opvattingen die zin en richting geven aan het leven.

Artikel 2 Doel en algemeen uitgangspunt
a Seksuele intimidatie, agressie en discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensbeschouwing, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, hetero of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat en handicap worden door  Stichting Lichen Sclerosus als vormen van ongewenst gedrag afgewezen.
b Stichting Lichen Sclerosus neemt het op zich in het dagelijks handelen en bij het ontwikkelen van beleid deze vormen van ongewenst gedrag te voorkomen en te bestrijden.

c De gedragscode maakt deel uit van het algemeen beleid van Stichting Lichen Sclerosus en van de professionele houding van de bureaumedewerkers, vrijwilligers en bestuursleden van Stichting Lichen Sclerosus

Artikel 3 Status en reikwijdte
a De gedragscode is een invulling van de wettelijke bepalingen omtrent seksuele intimidatie, agressie en discriminatie.
b De gedragscode geldt voor bureaumedewerkers, vrijwilligers en bestuursleden (vanaf hier: ‘medewerkers’) van Stichting Lichen Sclerosus .
c Stichting Lichen Sclerosus draagt zorg voor bekendmaking van de gedragscode.

Artikel 4 (Vrijwilligers)contract
Het niet aangaan, beëindigen of niet verlengen van een (vrijwilligers)contract mag niet samenhangen met een in de wet verboden discriminatiegrond, leeftijd en handicap daarbij inbegrepen.

Artikel 5 Arbeidsomstandigheden en werkvloer
a De inrichting van Stichting Lichen Sclerosus voldoet aan de wettelijke eisen daaromtrent, in het bijzonder de Arbo-wetgeving, maar is in ieder geval zodanig dat medewerkers en hun klanten zich veilig voelen.
b De omgang tussen medewerkers wordt bepaald door respect voor ieders kleur, sekse, levensbeschouwing, leeftijd en andere gronden genoemd in deze gedragscode.
c Discriminerende, seksistische of andere beledigende of krenkende uitlatingen of grappen, mondeling of schriftelijk zijn niet toegestaan.
d Agressieve handelingen of uitingen zijn niet toegestaan.
e Het bepaalde onder a komt mede tot uitdrukking door het bieden van mogelijkheden voor het beleven van uitingen samenhangend met sekse, levensbeschouwing en leeftijd.

Artikel 6 Omgang tussen bureaumedewerkers, vrijwilligers en bestuursleden
a Medewerkers laten zich bij contacten met andere medewerkers leiden door gedragsregels in deze gedragscode
b Medewerkers accepteren geen agressieve gedragingen van andere medewerkers en nemen zelf geen initiatief tot agressieve gedragingen jegens hen.
c Medewerkers accepteren geen seksuele gedragingen van andere medewerkers en nemen zelf geen initiatief tot seksuele gedragingen jegens hen.
d Medewerkers accepteren geen discriminerend gedrag van ander medewerkers en werken niet mee aan of nemen geen initiatief tot discriminerend gedrag

Artikel 7a Werking naar deelnemers, klanten, bezoekers en derden
a Deze gedragscode wordt door Stichting Lichen Sclerosus aan alle medewerkers bekendgemaakt.
b Van deelnemers, klanten, bezoekers van Stichting Lichen Sclerosus en derden wordt verwacht dat zij niet in strijd handelen met de in deze gedragscode opgenomen bepalingen. In voorkomende gevallen kunnen zij op het bestaan en de inhoud van deze gedragscode worden gewezen.

Artikel 7b Werking leden en interactie binnen de Facebookgroepen
a. Door het betreden van "de geheime Facebookgroepen van de Stichting Lichen Sclerosus" (inbegrepen "wij", "ons", "onze", "geheime Facebookgroepen van de Stichting Lichen Sclerosus", "https://www.facebook.com/groups/stichting.lichen.sclerosus/, https://www.facebook.com/groups/543150895883331 en https://www.facebook.com/groups/1831824080439521/), ga je automatisch akkoord met de volgende voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met één van de voorwaardes, betreed/gebruik "de geheime Facebookgroepen van de Stichting Lichen Sclerosus" dan niet langer. We hebben het recht om deze voorwaarden, binnen artikel 7b, op ieder moment te wijzigen en zullen je daar zoveel mogelijk van op de hoogte houden. Het is echter wel aan te bevelen op regelmatige basis zelf de voorwaarden te controleren op wijzigingen. Als je niet akkoord gaat met één van de wijzigingen, maak dan niet langer gebruik van het "de geheime Facebookgroepen van Stichting Lichen Sclerosus". Als je gebruik blijft maken van " van de geheime Facebookgroepen van Stichting Lichen Sclerosus", ga je automatisch akkoord met de wijzigingen.

b. Voor onze geheime Facebookgroepen gelden tevens de regels van facebook , die regels kunt u bekijken op: https://www.facebook.com/communitystandards

c. Verder plaats je geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, sexueel-georiënteerde of andere inhoud die in strijd is met internationale wetten. Tevens wordt niets van de geheime Facebookgroepen gekopieerd of gedeeld zonder onze nadrukkelijke toestemming!
Als je dit toch doet, kan dit leiden tot een onmiddellijke permanente ban en rapporteren we, als we dit nodig vinden, aan Facebook.
Je IP adres wordt bij aanmelding automatisch opgeslagen, waardoor we het volgen van de voorwaarden kunnen afdwingen. Je gaat ook akkoord met het feit dat "wij als beheerders van de geheime Facebookgroepen van Stichting Lichen Sclerosus" het recht hebben om op ieder moment een onderwerp te verwijderen,  of te sluiten.  Informatie wordt nooit aan derden doorgegeven zonder je instemming. "Stichting Lichen Sclerosus" is niet verantwoordelijk als je gegevens door een hack of andere onvoorziene reden toch openbaar gemaakt zijn.

Artikel 8 Uw gegevens
De gegevens die u opgeeft bij aanmelding worden bewaard in een beveiligde omgeving van de stichting en zullen nooit en te nimmer aan derden verstrekt worden.
U gaat er mee akkoord dat wij uw emailadres kunnen gebruiken om contact met u op te nemen.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Artikel 9 Toezicht
Met het toezicht op de naleving van de bepalingen uit deze gedragscode zijn de beheerders van de geheime Facebookgroepen en het bestuur van Stichting Lichen Sclerosus belast.

Artikel 10 Klachten
In geval van overtreding van de gedragscode kan een medewerker/lid dit signaleren en daarvan melding maken bij het gehele algemene bestuur, via stichting.lichen.sclerosus@gmail.com
Het algemene bestuur draagt in eerste instantie zorg voor interne afhandeling. Indien hiertoe voor de medewerker/lid aanleiding bestaat kan hij of zij een klacht indienen. Voor meer informatie over de klachtenregeling en de procedures kan hij of zij zich wenden tot onze klachtenregeling.

Artikel 11 Evaluatie
Zo vaak als nodig, maar in ieder geval één keer per 2 jaar wordt deze gedragscode geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Spring naar toolbar